Algemene voorwaarden Nobel Grass, gevestigd op de Hescheweg 157 te Oss

 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze prijsopgaven, aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van goederen en verrichting van diensten. Afwijkingen hiervan zijn uitsluitend mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen.

 

1.2   De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

 

2.1  Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Wij zijn pas gebonden nadat een verstrekte opdracht door ons is aanvaard.

 

2.2  Kleuren en gewichten, in onze aanbiedingen en prijsopgaven, alsmede verstrekte monsters geven slechts een indicatie; afwijkingen daarvan na levering of uitvoering van werkzaamheden, voor zover niet van substantiële aard, geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling te weigeren.

 

2.3   Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 

Artikel 3 – Prijs

 

3.1  De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

 

Artikel 4 – Levertijd

 

4.1  De levertijd gaat in nadat wij de opdracht hebben aanvaard, alle formaliteiten zijn vervuld, en alle benodigde stukken en gegevens in ons bezit zijn.

 

4.2  De opgegeven tijd van levering geldt immer bij benadering. Bij overschrijding van de levertijd is de koper gerechtigd om ons een termijn te stellen van tenminste 14 dagen, waarbinnen alsnog moet worden geleverd. Blijft levering opnieuw uit, dan is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Voor enigerlei schade ten gevolge van overschrijding van de levertijd zijn wij niet aansprakelijk.

 

 

Artikel 6 – Levering

 

6.1  Levering vindt plaats op het moment dat de goederen ter beproeving of verzending gereed zijn, nadat wij de koper daarvan in kennis hebben gesteld.

 

6.2  Indien de koper de goederen bij aflevering niet dadelijk in ontvangst neemt, komen alle kosten van tijdsoverschrijding, opslag en/of retourvracht te zijnen laste.

 

6.3  Koper staat er voor in, dat het onzerzijds ingeschakelde vervoermiddel onder alle omstandigheden de door hem aangewezen losplaats via verharde wegen of behoorlijk vaarwater kan bereiken. Is dit niet het geval, dan is de koper aansprakelijk voor alle kosten en schade hiermee verband houdende.

 

6.4  Indien levering op afroep is bedongen en bij de overeenkomst geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, hebben wij het recht, indien binnen drie maanden nog niet of niet alles is afgeroepen, de koper schriftelijk te sommeren dat deze binnen acht dagen een termijn van ten hoogste drie maanden zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, bij gebreke waarvan wij onmiddellijke afneming kunnen eisen en de koper voor de bestelde hoeveelheid kunnen factureren.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 

7.1  De eigendom van de goederen gaat pas op de koper over zodra al hetgeen ons terzake van geleverde goederen en diensten door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele rente en kosten, is voldaan.

 

7.2  De koper is vóór de volledige betaling van de goederen niet bevoegd de goederen in eigendom

over te dragen anders dan uit hoofde van zijn normale bedrijfsvoering.

 

 

Artikel 8 – betaling

 

8.1 Betaling dient bij gebreke van een uitdrukkelijke regeling te geschieden vooraf per bank of contant aan de chauffeur na levering. Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten, aanbetalingen of contante betaling te verlangen.

 

8.2 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswegen over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1 % per maand of een gedeelte daarvan.

 

8.3  Alle kosten door ons gemaakt ter incasso van onze vorderingen zijn voor rekening van de koper, met een minimum van 10 % van het onbetaald gebleven bedrag.

 

 

Artikel 9 – Garantie en Reclame

 

9.1  Niet door ons vervaardigde goederen worden zonder garantie onzerzijds verkocht. Wij zullen de koper echter ondersteunen om zijn aanspraken jegens de fabrikant geldend te maken, en/of de koper vergoeden hetgeen wij zelf van onze leverancier vergoed kunnen krijgen.

 

9.2 Reclames over de hoeveelheid van afgeleverde goederen en uiterlijk zichtbare gebreken aan goederen dienen terstond na ontvangst te worden ingediend. Alle overige gebreken dienen terstond bij ontdekking te worden gereclameerd.

 

9.3  Indien niet tijdig wordt gereclameerd in overeenstemming met het vorige lid, vervallen alle aanspraken van de koper.

 

9.4 In geval van een geaccepteerde reclame zullen onze verplichtingen zijn gelimiteerd tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen of het vergoeden van het netto factuurbedrag van de betrokken goederen, zulks te onzer keuze, zonder dat er enige andere verplichting tot schadevergoeding van onze kant zal zijn.

 

9.5 Alle garanties verleent door Nobel Grass vallen onder een afbouwende garantie constructie. Dit betekent dat de garantiewaarde elk jaar afneemt met een evenredig percentage.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 

10.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent productaansprakelijkheid, zijn wij onder met ons gesloten overeenkomsten slechts aansprakelijk voor directe schade.

 

10.2 Koper zal ons vrijwaren en schadeloos stellen indien derden ons aanspreken terzake van hetgeen wij onder de overeenkomst met de koper hebben geleverd of verricht, en waarvoor wij ingevolge het vorige lid niet aansprakelijk zijn.

 

 

Artikel 11 - Overmacht

 

11.1 Onverminderd de ons verder toekomende rechten zijn wij gerechtigd, indien wij door overmacht worden verhinderd om onze verplichtingen na te komen, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

11.2  Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nalevering der overeenkomst redelijkerwijze niet meer door de koper van ons kan worden verlangd, daaronder begrepen (burger) oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand en andere storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers, en vertraagde leveringen door welke oorzaak ook van door ons tijdig bestelde goederen, grond- of hulpstoffen of onderdelen.

 

11.3      Overmacht als gevolg van “natuurgeweld en overige natuurlijke oorzaken”. Hieronder wordt verstaan bv het opwaaien van het kunstgras door storm of het kapot maken van een onderbouw / ondergrond voor een mol. Nobel Grass kan dan niet verplicht worden om dit kosteloos te herstellen. Nobel Grass zal wel tegen een schappelijk tarief de problemen oplossen als de klant hier om vraagt.

 

Artikel 12 – Koop op afstand

 

12.1  Indien wederpartij het product op afstand heeft gekocht, dan kan de koopovereenkomst kosteloos (met uitzondering van het bepaalde in de leden 12.2, 12.3 en 12.4) en zonder opgaaf van reden schriftelijk worden geannuleerd, binnen 7 werkdagen na ontvangst van het geleverde product. De annulering dient uiterlijk op de zevende werkdag na ontvangst van het product, door gebruiker ontvangen te zijn.

 

12.2  Bij annulering op grond van lid 1 van deze bepaling, worden de kosten voor het ophalen van het product door gebruiker bij wederpartij in rekening gebracht.

 

12.3  Uitsluiting recht op annulering: leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing indien gebruiker dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt.

 

12.4  Uitsluiting van het recht op annulering als in lid 3 is slecht mogelijk voor producten die: a) door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn, c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld indien het product uit de verpakking is gehaald of reeds is verwerkt – verlijmd – ingezand zodat het product niet meer als “nieuw” kan worden verkocht).

 

Artikel 13 – Ontbinding

 

13.1  In geval van faillissement, surséance van betaling en/of stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, hebben zowel wij als koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat een der partijen tot enige schadevergoeding ten gevolge van deze ontbinding gehouden is, doch onverminderd ons verder toekomende rechten terzake van door ons geleden schade.

 

13.2  In geval van ontbinding ingevolge het vorige lid, worden al onze vorderingen op de koper onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

 

Artikel 14 – Jurisdictie en Toepasselijk Recht

 

14.1 Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op overeenkomsten die eruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

 

14.2  Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

 

Artikel 15 – vindplaats algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website www.nobelgrass.nl en kunnen u op aanvraag worden toegezonden.